การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 16 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2566
  • ประเภทการประชุม online and onsite
  • ปี 2566
  • วันที่ประกาศ 16 ม.ค. 2566
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง
วันที่ 15 มีนาคม 2566
สมาชิก APOPA (Onsite) 2000 2500
สมาชิก APOPA (Online) 1000 1500
เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) 2500 3000
เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) 1500 2000
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) 2500 3000
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Online) 1500 2000

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม