การประชุมวิชาการ COPS ครั้งที่ 14 เรื่อง Oncology Pharmacy toward patient safety

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 8 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
  • ประเภทการประชุม online and onsite
  • ปี 2566
  • วันที่ประกาศ 7 มิ.ย. 2566
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2566
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
บุคคลทั่วไป 4000 4500
สมาชิก APOPA 3500 4000
เภสัชกรผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง โลหิตวิทยาฯ 4000 4500
หมายเหตุ: อัตราลงทะเบียน Onsite และ Online เป็นอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนแบบ Online สามารถเข้าชมการบรรยายย้อนหลังได้ภายในเวลา 30 วัน หลังสิ้นสุดงานประชุม

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม