ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภทผู้เข้าร่วม สังกัด สถานะการลงทะบเียน
1 นายtest test บุคคลทั่วไป test รอการชำระเงิน
2 ภญ.วารุณี ทฤษณาวดี เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สมบูรณ์ TF
3 นายปริญญา ปานเกิด เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สมบูรณ์ TF
4 รศ สุภัสร์ สุบงกช เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) คณะเภสัชศาสตร์ ม ขอนแก่น รอการชำระเงิน
5 ภญ.จิราภรณ์ แก้วใส บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รอการชำระเงิน
6 ภญ.ชลธร วิสเกตุ บุคคลทั่วไป ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมบูรณ์ TF
7 ภญ.ณัฐระวี ห้าวหาญ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลปากชม สมบูรณ์ TF
8 ภญ.ปัทมา ใจน่าน เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.ราชวิถี สมบูรณ์ TF
9 ภญ.นภรรณพ บุญถนอม เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ รอการชำระเงิน
10 ภญ.อภิญญา สันธนาภรณ์ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน สมบูรณ์ TF
11 ภก.กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สมบูรณ์ TF
12 ภญ.ณัฐริยา ศุภอมฤต บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมบูรณ์ TF
13 ภก.อภิชน ดิลกลาภ เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลยโสธร สมบูรณ์ CS
14 ภญ.นภรรณพ บุญถนอม เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลราชวิถี สมบูรณ์ TF
15 ภก.เทียนไชย พิพัฒน์พงษ์เลิศ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลนนทเวช สมบูรณ์ TF
16 ภญ.ปวันดา สมุทรประเสริฐ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สมบูรณ์ TF
17 ภญ.พิชยานี ธีระศิลป์ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลอานันทมหิดล สมบูรณ์ CS
18 ภก.ภวิศ บุปผาเจริญสุข เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลลำปาง สมบูรณ์ TF
19 ภญ.ปรียาภรณ์ บัววัจนา บุคคลทั่วไป ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สมบูรณ์ TF
20 ภก.จรูญพันธ์ รัตนผดุงกิจ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สมบูรณ์ TF
21 ภญศรีวตรี ชาวสามทอง เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สมบูรณ์ TF
22 ภญ.ณิจาภรณ์ หงษ์ษา บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี สมบูรณ์ TF
23 นางสาวฉัตรสุดา โชว์พานิช บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี สมบูรณ์ TF
24 ภญ.จุฑารัตน์ ดาวแจ่ม เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สมบูรณ์ TF
25 ภก.วิชัย จันเจือ เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.ลำปาง สมบูรณ์ TF
26 ภญ.ปิยารัตน์ อาจอินทร์ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สมบูรณ์ TF
27 ภญ.สุคนธิยา อมรโรจน์วรวุฒิ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สมบูรณ์ TF
28 ภญ.สุจิตรา ยิ่งยงค์ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช สมบูรณ์ TF
29 ภญ.ทิฆัมพร พรวิเศษศิริกุล เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมบูรณ์ TF
30 ภกคณิต บุญธารา บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว รอการชำระเงิน
31 ภญ.จิราภรณ์ แก้วใส บุคคลทั่วไป กรมการแพทย์ สมบูรณ์ TF
32 ภญ.ณัฐฐิญา พันธ์รัตนสุขกุล เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลลำพูน สมบูรณ์ TF
33 ภญณฐมน ศรีวิโรจน์มณี เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.มหาราชนครราชสีมา สมบูรณ์ TF
34 ภญ.ธนาภรณ์ ลุยตัน บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม สมบูรณ์ TF
35 นางสาวกุลภัสสร์ พฤกษะวัน บุคคลทั่วไป รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย สมบูรณ์ TF
36 ภญ.ปาริฉัตร เจริญ เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตรัง สมบูรณ์ TF
37 นายจิรายุ เผือกพันธ์ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สมบูรณ์ TF
38 ภญ.ชลิตา ธารสิริโรจน์ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต สมบูรณ์ TF
39 ภญ.ชลิตา ธารสิริโรจน์ บุคคลทั่วไป รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต รอการชำระเงิน
40 ภก.รชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลพญาไท 2 สมบูรณ์ CS
41 ภญ.ณิจาภรณ์ หงษ์ษา บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี รอการชำระเงิน
42 ภก.ธีระพงษ์ นามปวน เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ สมบูรณ์ TF
43 ภญ.กนกวรรณ สินธุบุญ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ สมบูรณ์ TF
44 ภญ.รัชดา สิงห์สถิตย์สุข สิงห์สถิตย์สุข บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลทับสะแก รอการชำระเงิน
45 ภญ.หนึ่งฤทัย พรหมหาราช เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สมบูรณ์ TF
46 ภญชลิตา ธารสิริโรจน์ บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รอการชำระเงิน
47 ภญ.รัชดา สิงห์สถิตย์สุข บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลทับสะแก สมบูรณ์ TF
48 ภญ.สายฝน เตวิชัย (วิกรานตเสวี) เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง สมบูรณ์ TF
49 ผศ.สุธาร จันทะวงศ์ เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
แสดงข้อมูลการประชุม ลงชื่อเข้าใช้