ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขใบประกอบวิชาชีพ ประเภทผู้เข้าร่วม สังกัด Meeting type สถานะการลงทะเบียน
1 ภญ.สุพรรณิการ์ นามวงศ์ 29270 บุคคลทั่วไป ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี Onsite รอการชำระเงิน
2 ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส 14632 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.มะเร็งลพบุรี Onsite รอการชำระเงิน
3 ภญ.วรา​รัตน์​ พงษ์​เมษา 23086 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.อุดรธานี Onsite รอการชำระเงิน
4 ภก.กรณกฤต ศรีหงษา 46648 สมาชิก APOPA หรือ TMOP สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Onsite สมบูรณ์ TF
5 ภญ.เพ็ญประภา โคคำมา 30223 บุคคลทั่วไป ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลฝาง Onsite รอการชำระเงิน
6 ภญ.เพ็ญประภา โคคำมา 30223 สมาชิก APOPA หรือ TMOP ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลฝาง Onsite สมบูรณ์ TF
7 ภญ.วรรณิศา ทะยะราษฎร์ 23778 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี Onsite สมบูรณ์ TF
8 ภญ.ดวงธิดา หาคำ ภ.21989 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง Onsite สมบูรณ์ TF
9 ภญ.สุจิตรา ยิ่งยงค์ 14591 บุคคลทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช Onsite สมบูรณ์ TF
10 ภญ.สาธิตา ฉะพงศ์ภพ 41456 บุคคลทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Onsite สมบูรณ์ TF
11 ภญ.เบญจรัตน์ จิตทยานันท์ ภ.46483 บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Onsite รอการชำระเงิน
12 ภญ.พจนีย์ สกุลไทย 29625 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลดอนตาล Onsite สมบูรณ์ TF
13 ภญ.นิรมล จำปา 37123 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลอุดรธานี Onsite สมบูรณ์ TF
14 ภญ.พรทิพย์ คลังทอง 8401 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลอุดรธานี Onsite สมบูรณ์ TF
15 ภญ.ทิพาวรรณ หิรัญมาพร 26659 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Onsite สมบูรณ์ CS
16 ภก.ฉัตรชนก เอี่ยมวิถีวนิช 42433 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเลย Onsite รอการชำระเงิน
17 ภญ.ไพจิตรา ชำนาญจิตต์ 42908 บุคคลทั่วไป รพ.ค่ายสุรนารี Onsite รอการชำระเงิน
18 ภญ.ไพจิตรา ชำนาญจิตต์ 42908 บุคคลทั่วไป รพ.ค่ายสุรนารี Onsite รอการชำระเงิน
19 ภก.อรรถพงศ์ เอ่งฉ้วน ภ.28186 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลกระบี่ Onsite สมบูรณ์ TF
20 นางสาวศลิษา ลิบลับ 31602 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด Onsite สมบูรณ์ TF
21 ภญ.ฉัตรมณี แท่งทองหลาง ภ.32646 สมาชิก APOPA หรือ TMOP กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ (แผนกเภสัชกรรม) Onsite สมบูรณ์ TF
22 ผศ. กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม 10150 บุคคลทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Onsite สมบูรณ์ TF
23 ภญ.เบญจรัตน์ จิตทยานันท์ 46483 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Onsite สมบูรณ์ TF
24 ภญ.ธัญรัศม์ ทองล้น ภ.33229 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ Onsite สมบูรณ์ TF
25 ภญ.ชลลดา รัตนธราธร 29297 สมาชิก APOPA หรือ TMOP ฝ่ายเภสัชกรรม โรงเพยาบาลศิริราช Onsite สมบูรณ์ TF
26 ภญ.ภัทรฉัตร เจริญสูงเนิน 41766 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Onsite สมบูรณ์ TF
27 ภญ.วิลาสินี นุใหม่ 40892 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Onsite สมบูรณ์ TF
28 ภก.ฐิติภูมิ เพ็งชัย 43790 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ Onsite สมบูรณ์ TF
29 ภญ.มีนานุช พิรุณ 32822 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Onsite สมบูรณ์ TF
30 นางสาวสุธาลินี ประดิษฐ์นวกุล 34349 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลกบินทร์บุรี Onsite รอการชำระเงิน
31 นายณัชนพ โนนเพีย ภ.36791 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Onsite รอการชำระเงิน
32 ภญ.เพ็ญประภา โคคำมา 30223 สมาชิก APOPA หรือ TMOP ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลฝาง Onsite สมบูรณ์ TF
33 ภญ.ณัฐณิชา พลสุจริต 45996 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Onsite สมบูรณ์ QB
34 ภญ.จุฑาทิพย์ โพธิ์ประดิษฐ์ 40362 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.เจ้าพระยายมราช Onsite รอการชำระเงิน
35 ภญมัสรีน่า นารีเปน 37958 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลเลิดสิน Onsite สมบูรณ์ TF
36 ภญ.ชนัญชิดา บุญศิริเภสัช 47144 บุคคลทั่วไป รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Onsite สมบูรณ์ TF
37 ภญ.นิดา ตันรัตนกุล ภ31711 บุคคลทั่วไป บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด Onsite สมบูรณ์ CS
38 ภญ.สมสุข พวงมะลิ ภ30595 บุคคลทั่วไป บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด Onsite สมบูรณ์ CS
39 ภญ.นิโลบล อุสาพรหม 40210 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลสกลนคร Onsite รอการชำระเงิน
40 นายวิโรจน์ ชื่นบุญงาม ภ.18215 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.ตากสิน กรุ Onsite สมบูรณ์ CS
41 ภญ.กมลชนก คล่ำคง 32832 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Onsite สมบูรณ์ TF
42 ภญ.วิชญาพร กุลยวง 40639 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลลำปาง Onsite สมบูรณ์ TF
43 ภญ.สุจิตรา ยิ่งยงค์ 14591 บุคคลทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม Onsite รอการชำระเงิน
44 ภญ.จิราพร แอ่นดอน 36700 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลลำปาง Onsite สมบูรณ์ TF
45 ภญ.ชลนิภา เทิดประสิทธิกุล 43067 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลระยอง Onsite สมบูรณ์ TF
46 ภญ.ชลนิภา เทิดประสิทธิกุล 43067 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลระยอง Onsite รอการชำระเงิน
47 ภญ.วรรณกนก กระต่ายจันทร์ 37379 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา Onsite สมบูรณ์ TF
48 ภญปิยภรณ์ จริงจิตร 42564 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลระนอง Onsite สมบูรณ์ TF
49 ภญ.พิชชาภรณ์ บัวแก้ว 35182 สมาชิก APOPA หรือ TMOP กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ Onsite สมบูรณ์ TF
50 ภญ.ทิฆัมพร พรวิเศษศิริกุล 35195 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Onsite สมบูรณ์ TF
51 ภก.ณัชนพ โนนเพีย 36791 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Onsite สมบูรณ์ TF
52 ภก.วิทวัส คำวัฒน์ ภ18899 บุคคลทั่วไป รพ.สรรพสิทธิประสงค์ Onsite สมบูรณ์ TF
53 ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ 30840 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข Onsite สมบูรณ์ TF
54 ภญ.ณัฐณิชา พลสุจริต 45996 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Onsite รอการชำระเงิน
55 ภญ.อัญชิสา กัทลี 35398 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร Onsite สมบูรณ์ TF
56 ภญ.วิภาดา อิทธิมงคลกุล ภ.32883 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลหนองบัวแดง Onsite สมบูรณ์ TF
57 ภก.ฉัตรชนก เอี่ยมวิถีวนิช 42433 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเลย Onsite สมบูรณ์ TF
58 ภก.พิตรพิบูล ทองนพเก้า 46757 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลประทาย Onsite สมบูรณ์ TF
59 ภญ.นภารัตน์ โอทกานนท์ 17533 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Onsite สมบูรณ์ TF
60 ภญ.รติภรณ์ วงศ์จุมปู 38599 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ Onsite สมบูรณ์ TF
61 ภก.ประพัฒน์พงศ์ วงค์กัณทะ ภ44790 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Onsite สมบูรณ์ TF
62 ภญ.ญาณิศา จันโทภาส 43495 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลแพร่ Onsite สมบูรณ์ TF
63 รศสุภัสร์ สุบงกช 10411 สมาชิก APOPA หรือ TMOP คณะเภสัช ม ขอนแก่น Onsite รอการชำระเงิน
64 นายคุณากร บุญช่วย 35109 สมาชิก APOPA หรือ TMOP กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ Onsite รอการชำระเงิน
65 ภญ.จิตติมา การินทร์ 16015 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลละหานทราย Onsite สมบูรณ์ TF
66 ภญ.ญาณิศา จันโทภาส 43495 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลแพร่ Onsite รอการชำระเงิน
67 ภญ.กรพรรรณ ไทยศิริ 39488 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลปากช่องนานา Onsite รอการชำระเงิน
68 ภญ.กรพรรณ ไทยศิริ 39488 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลปากช่องนานา Onsite สมบูรณ์ TF
69 ภก.จักรวุธ ศรีระวัตร ภ 41660 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลพระจอมเกล้า Onsite สมบูรณ์ CS
70 ภก.ธัตรชัย ธารณ์ชัยเตชาวุฒิ ภ 35070 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลสุไหงโกลก Onsite สมบูรณ์ CS
71 ภญ.สิริวัจนีย์ กะตะศิลา ภ.33880 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Onsite สมบูรณ์ CS
72 ภญ.จุฑาทิพย์ โพธิ์ประดิษฐ์ ภ.40362 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.เจ้าพระยายมราช Onsite สมบูรณ์ CS
73 ภญสุทิศา ใหม่สุวรรณ 41761 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.จุฬาลงกรณ์ Onsite สมบูรณ์ TF
74 ภญ.ปพิชญา สิทธิ์เสือ 45887 บุคคลทั่วไป รพ.บุรีรัมย์ Onsite รอการชำระเงิน
75 ภญ.ปพิชญา สิทธิ์เสือ 45887 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.บุรีรัมย์ Onsite รอการชำระเงิน
76 ภญ.นิโลบล อุสาพรหม ภ.40210 สมาชิก APOPA หรือ TMOP ร.พ.สกลนคร Onsite รอการชำระเงิน
77 ภญ.นิโลบล อุสาพรหม ภ.40210 สมาชิก APOPA หรือ TMOP ร.พ.สกลนคร Onsite สมบูรณ์ TF
78 ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง 21390 สมาชิก APOPA หรือ TMOP ฝ่ายเภสัชกรรม คณแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Onsite รอการชำระเงิน
79 ภญรัชนก ทองเสนอ 11751 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลพนม Onsite สมบูรณ์ TF
80 ภญ.กมลพรรณ เกษางาม ภ.20785 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลตระการพืชผล Onsite สมบูรณ์ TF
81 นางสาวอินทนิน ไพศาลสุขะกุล 32690 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลราชวิถี Onsite สมบูรณ์ QB
82 ภญเสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร ภ7500 บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง Onsite รอการชำระเงิน
83 ภก.ดนุพล มิตรรัตน์ 32091 บุคคลทั่วไป บริษัท บีลิฟวิน Onsite รอการชำระเงิน
84 ภญ.ปพิชญา สิทธิ์เสือ ภ.45887 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Onsite สมบูรณ์ CS
85 นางจิราวรรณ ชาภักดี 30974 บุคคลทั่วไป รพ.ปทุมราชวงศา Onsite สมบูรณ์ TF
86 ภญเสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร ภ7500 บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง Onsite สมบูรณ์ TF
87 ภกสุรเชษฎ์ เดชมณี 30573 บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง Onsite รอการชำระเงิน
88 ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข 32848 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลกำแพงเพชร Onsite สมบูรณ์ TF
89 ภกเดชา กาวิชัย 34125 บุคคลทั่วไป รพ.กำแพงเพชร Onsite สมบูรณ์ TF
90 ภญ.วาสนา มาทอง 46248 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ Onsite สมบูรณ์ CS
91 ภก.ณฐาภพ มะโนดี 44193 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Onsite สมบูรณ์ CS
92 ภญ.ชนิสรา เจริญขุน 32404 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Onsite สมบูรณ์ TF
93 นายมานิตย์ แซ่เตียว 20821 สมาชิก APOPA หรือ TMOP คณะเภสัชศาสตร์ มหาาวิทยาลัยอุบลราชธานี Onsite รอการชำระเงิน
94 นางสาวอารดา งามละเมียด 43539 บุคคลทั่วไป รพ.รามาธิบดี Onsite สมบูรณ์ TF
95 ภญพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ 34641 สมาชิก APOPA หรือ TMOP คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Onsite รอการชำระเงิน
96 ภกจักรพันธ์ อยู่ดี 29799 สมาชิก APOPA หรือ TMOP คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Onsite รอการชำระเงิน
97 ภญ.มินตรา มีบุญล้ำ 36796 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมะเร็งธัญบุรี Onsite สมบูรณ์ QB
98 ภญ.สุวกุล ไกรฤกษ์ 42982 บุคคลทั่วไป มะเร็งธัญบุรี Onsite สมบูรณ์ QB
99 ภก.พนธกร หลิมสกุล 42379 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ Onsite สมบูรณ์ QB
100 ภญ.ธารทิพย์ คงคาทอง 11472 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลตำรวจ Onsite สมบูรณ์ QB
101 ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์ 34576 สมาชิก APOPA หรือ TMOP รพ.พระมงกุฎเกล้า Onsite รอการชำระเงิน
102 ภญ.ทิพาวรรณ หิรัญมาพร 26659 สมาชิก APOPA หรือ TMOP มหาวิทยาลัยขอนแก่น Onsite รอการชำระเงิน
103 ภญ.นันท์นลิน เพ็ญพิมพ์ 36929 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี Onsite สมบูรณ์ TF
104 ภญ.ณัฐฐานุช บัวกลิ่น 46253 สมาชิก APOPA หรือ TMOP โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา Onsite สมบูรณ์ TF
105 ภญ.สุวกุล ไกรฤกษ์ 42982 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Onsite รอการชำระเงิน
106 ภญ.มินตรา มีบุญล้ำ 36796 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Onsite รอการชำระเงิน
แสดงข้อมูลการประชุม ลงชื่อเข้าใช้