ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Dexrazoxane ในการป้องกันภาวะพิษต่อหัวใจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยากลุ่ม Anthracycline

ยากลุ่ม anthracycline เป็นยาต้านมะเร็งที่มีบทบาทสาคัญในการรักษามะเร็งหลายชนิดและมีการใช้มากถึงร้อยละ 32 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ร้อยละ 57-70 ของผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นมะเร็งต่อมน้าเหลือง และร้อยละ 50-60 ของเด็กที่เป็นมะเร็ง1 อย่างไรก็ตามพบว่ามีรายงานการเกิดภาวะพิษต่อหัวใจแบบ left ventricular dysfunction จากการใช้ยากลุ่ม anthracycline ร้อยละ 3-26 โดยอุบัติการณ์จะเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดยาสะสมที่มากขึ้น2 จึงได้มีการใช้ cardioprotective agent ในการป้องกัน ซึ่งปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น beta-blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) , statins, N-acetylcysteine และ dexrazoxane โดยยาชนิดเดียวที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยอมรับให้ใช้สาหรับป้องกันภาวะพิษต่อหัวใจจากการใช้ยากลุ่ม anthracycline คือ dexrazoxane3 ในสัมนานี้จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา dexrazoxane ในการป้องกันภาวะพิษต่อหัวใจในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม anthracycline

 

DOWNLOAD บทความฉบับเต็มได้ที่ LINK