การประชุมวิชาการ Updates in Oncology Pharmacy เรื่อง “Oncology Pharmacy Practice in the COVID-19 Era”

การประชุมวิชาการ Updates in Oncology Pharmacy เรื่อง “Oncology Pharmacy Practice in the COVID-19 Era”

ระหว่างวันที่ 26 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจให้ทราบถึงข้อมูลยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียน

รายละเอียดการประชุม

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"