ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขใบประกอบวิชาชีพ ประเภทผู้เข้าร่วม สังกัด Meeting type สถานะการลงทะเบียน
1 ภญ.ปฐมาวดี สุภามณี ภ.40525 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง Onsite สมบูรณ์ TF
2 ภก.เพิ่มโชค ต้นไพโรจน์ 38262 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง Onsite สมบูรณ์ TF
3 ภญ.เสาวลักษณ์ วงศ์พิมายคราม 41806 บุคคลทั่วไป รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Onsite สมบูรณ์ TF
4 ภญ.มนัสวี โค้วพินิจชัย 38884 บุคคลทั่วไป รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Onsite สมบูรณ์ TF
5 ภญกวิตา ตัณฑุลเวสส 14632 สมาชิก APOPA รพ มะเร็งลพบุรี Onsite สมบูรณ์ TF
6 อ.ภญ.ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ 26009 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ Onsite รอการชำระเงิน
7 ภญ.ชามา สุขพระคุณ 34547 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Onsite สมบูรณ์ CS
8 ภก.กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง ภ.19135 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Onsite สมบูรณ์ TF
9 ผศ. สุธาร​ จันทะวงศ์​ 19347 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยา​ลัยขอนแก่น​ Onsite สมบูรณ์ CS
10 ภญพศิกา ปรีดิวิสุทธิ์ 40497 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช Onsite สมบูรณ์ CS
11 ภญ.น้ำผึ้ง แสงอรุณ 18234 สมาชิก APOPA สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Onsite รอการชำระเงิน
12 ภญ.ณัฐระวี ห้าวหาญ 36705 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลปากชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Online รอการชำระเงิน
13 ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น 20434 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online สมบูรณ์ TF
14 ภญ.ศิรินทรา บรรลือ 31603 บุคคลทั่วไป รพ.แม่สอด จ.ตาก Onsite สมบูรณ์ TF
15 ภญ.ยุวพันธุ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ ภ.13123 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลพระปกเกล้า Online สมบูรณ์ TF
16 ภญ.หนึ่งฤทัย พรหมหาราช ภ.27766 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Online สมบูรณ์ TF
17 ภญ.นิรชร คูชลธารา 12971 สมาชิก APOPA รพ.บำรุงราษฎร์ Onsite สมบูรณ์ CS
18 ภญ.สริญญา รินทราช ภ.23261 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.สกลนคร Online สมบูรณ์ TF
19 ภก.วิโรจน์ ชื่นบุญงาม ภ.18215 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลตากสิน Online สมบูรณ์ CS
20 ภญ.กุลสิชา หนไธสง ภ.36768 สมาชิก APOPA สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Online สมบูรณ์ CS
21 ภก.โชติภณ สำเภานนท์ ภ.27633 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลแพร่ Online สมบูรณ์ CS
22 ภญ.โสภิตนภา สมอุ่น ภ.34065 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลพิจิตร Online สมบูรณ์ CS
23 ภก.พนธกร หลิมสกุล ภ.42379 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลตำรวจ Online สมบูรณ์ CS
24 ภก.พรเทพ เคหะธนาชัยกุล ภ.8832 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลเลิดสิน Onsite สมบูรณ์ CS
25 ภก.สิทธิกรณ์ ใจลังกา ภ.21376 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลลำปาง Online รอการชำระเงิน
26 ภญ.อินทนิน ไพศาลสุขะกุล ภ.32690 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลราชวิถี Online สมบูรณ์ CS
27 ภญ.ภารดี ชานุบาล 23253 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร Online สมบูรณ์ CS
28 ภญ.นุชลินดา เอี่ยมบุตรลบ ภ.19888 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Online สมบูรณ์ CS
29 ภก.สัญชัย ก๊กศรี ภ.12413 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Onsite สมบูรณ์ QB
30 ภญ.สุมิตตา ทองมิตร ภ.27489 บุคคลทั่วไป กรมแพทย์ทหารบก Online สมบูรณ์ QB
31 ภญตรงฤทัย นาถธีระพงษ์ ภ23434 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ อุดรธานี Onsite สมบูรณ์ QB
32 ภญจันทรเลขา จำปาหอม ภ23083 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ อุดรธานี Onsite สมบูรณ์ QB
33 ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง ภ21390 สมาชิก APOPA คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Onsite สมบูรณ์ CS
34 ภก.ดร.อัตถสิทธิ์ ระเบียบโลก 22133 บุคคลทั่วไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Online รอการชำระเงิน
35 ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 39119 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** มหาวิทยาลัยขอนแก่น Onsite สมบูรณ์ CS
36 นายชัชนินทร์ อจลานนท์ 34576 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Onsite สมบูรณ์ CS
37 ผศวรุณสุดา ศรีภักดี 21679 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ Onsite สมบูรณ์ CS
38 ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี 29799 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ Onsite สมบูรณ์ CS
39 ภญพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ 34641 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Onsite สมบูรณ์ CS
40 รศสุภัสร์ สุบงกช 10411 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ ม ขอนแก่น Onsite สมบูรณ์ CS
41 ภก.จิรายุ เผือกพันธ์ 36871 สมาชิก APOPA รพ.ศรีนครินทร์ Online สมบูรณ์ CS
42 ภญ.สุวกุล ไกรฤกษ์ 42982 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Online สมบูรณ์ CS
43 ภญ.สุดาทิพย์ นันทิกะ 34119 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง Online รอการชำระเงิน
44 ภญ.ปิยะนันท์ กลิ่นฟุ้ง ภ.22959 บุคคลทั่วไป ร้านยาฟาร์ม่าเลิฟ Online สมบูรณ์ TF
45 ภญ.วัฒติกา โชติรัตน์ 21682 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา Online สมบูรณ์ QB
46 ภญ.วรัญญา ครองแก้ว 15200 บุคคลทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Onsite สมบูรณ์ CS
47 ภญ.อัญชิสา สั่งบัวแก้ว 40544 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Onsite สมบูรณ์ CS
48 ภก.ทวีศักดิ์ กันต์แจ่ม 33039 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Online สมบูรณ์ QB
49 ภญ.ชมภูนุท อมาตยกุล 12050 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Online สมบูรณ์ QB
50 ภก.เรืองฤทธิ์ สุทธิประภา 13796 สมาชิก APOPA รพ.สมุทรสาคร Onsite สมบูรณ์ QB
51 ภญ.พิมพ์ชนก โห้งาม 13780 สมาชิก APOPA รพ.สมุทรสาคร Onsite สมบูรณ์ TF
52 ภญ.ณัฐฐิญา พันธ์รัตนสุขกุล 34003 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลลำพูน Onsite สมบูรณ์ CS
53 ภญธนัชพร กาบแก้ว 43127 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Onsite สมบูรณ์ QB
54 ภญวิรัญรัตน์ บุตรแก้ว ภ24186 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Onsite สมบูรณ์ QB
55 ภญนุศรา เลื่องชัยเชวง ภ24866 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง Online สมบูรณ์ TF
56 ภก.ทัศน์พล แสนปัญญา ภ.40533 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Online สมบูรณ์ TF
57 ภญ.พึงพิศ บรรณสาร 15261 บุคคลทั่วไป กาฬสินธุ์ Online สมบูรณ์ CS
58 ภญ.ปัณฑราภรณ์ ปาปะไพ 21412 บุคคลทั่วไป บุรีรัมย์ Online สมบูรณ์ CS
59 ภญ.พิชชาภรณ์ บัวแก้ว 35182 บุคคลทั่วไป ศรีสะเกษ Online สมบูรณ์ CS
60 ภญ.วรกมล ประเทืองไทย 33901 บุคคลทั่วไป ศรีสะเกษ Online สมบูรณ์ CS
61 ภญ.เดือนฉาย ดีสูงเนิน 39221 บุคคลทั่วไป จุฬารัตน์9 Online สมบูรณ์ CS
62 ภญ.อังคณา วิญญูวิริยวงศ์ 20108 บุคคลทั่วไป สมุทรปราการ Online สมบูรณ์ CS
63 ภก.พงศกร องคุณา 14967 บุคคลทั่วไป มะเร็งลพบุรี Onsite สมบูรณ์ CS
64 นางสาวอริสา จันทร์ฉายทอง - บุคคลทั่วไป - Online สมบูรณ์ TF
65 นางสาวนฤตา ศรีสุข 28623 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.วชิระภูเก็ต Online สมบูรณ์ TF
66 ภก.วรพจน์ แก้วมะเริง 10591 บุคคลทั่วไป รพ.บุรีรัมย์ Onsite สมบูรณ์ CS
67 ภญ.อัปสร วัฒนาอุดมชัย ภ. 29961 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น Online รอการชำระเงิน
68 ภญ.ณัฐพร ลิขิตสกุลชัย 33529 สมาชิก APOPA รพ.รามาธิบดี (Novartis) Online สมบูรณ์ QB
69 ภญ.รมิดา โชคสุวรรณกิจ 41025 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี Online สมบูรณ์ TF
70 ภญ.อริศา จันทร์สว่าง 44626 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี Online สมบูรณ์ TF
71 ภญ.อัญมณี ปิ่นน้อย 11575 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.จุฬาลงกรณ์ (Novartis) Online สมบูรณ์ QB
72 ภญ.ภูริตา ทองกิจปรีชา 17655 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.ศิริราช (Novartis) Online สมบูรณ์ QB
73 ภก.เฉลิมเกียรติ เล็กสาคร 35836 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** รพ.ศิริราช (Novartis) Online สมบูรณ์ QB
74 ภญ.นัชชา ศุทธิสารเศรษฐ์ ภ.42771 บุคคลทั่วไป รพ. ราชพิพัฒน์ Online สมบูรณ์ CS
75 ภญ.นภาภรณ์ อุดมผล อุดมผล บุคคลทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Online สมบูรณ์ CS
76 ภก.วรพงศ์ วัชรศิริพงศ์ ภ.31758 บุคคลทั่วไป รพ.กลาง Online สมบูรณ์ CS
77 ภญ.ภาสุนัน ดำรงค์คงชัย ภ.34794 บุคคลทั่วไป รพ.กลาง Online สมบูรณ์ CS
78 ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข ภ. 32848 บุคคลทั่วไป รพ.กำแพงเพชร Online สมบูรณ์ CS
79 ภญ.มีนานุช พิรุณ ภ.32822 สมาชิก APOPA รพ.สวรรค์ประชารักษ์ Onsite สมบูรณ์ CS
80 ภก.ณัฐวัตร ยอดสุรางค์ ภ.25598 บุคคลทั่วไป รพ.ลำปาง Onsite สมบูรณ์ CS
81 ภก.คมกฤช ศรีไสว 12189 สมาชิก APOPA รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ Onsite สมบูรณ์ QB
82 ภญ.สุกานต์ดา เด่นจันตา 14588 สมาชิก APOPA รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ Onsite สมบูรณ์ QB
83 ภญ.จิราพร กันทา ภ.7432 บุคคลทั่วไป รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ Onsite สมบูรณ์ CS
84 ภญ.มลิวัลย์ แจ่มแจ้ง ภ.13789 บุคคลทั่วไป รพ.สระบุรี Onsite สมบูรณ์ CS
85 ภก.หฤษฎ์ นุชบัว ภ.25912 บุคคลทั่วไป ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Onsite สมบูรณ์ CS
86 ภก.กฤษณพงศ์ ไชยวงศ์ ภ 32889 บุคคลทั่วไป รพ.อุตรดิตถ์ Online สมบูรณ์ CS
87 ภญ.ภัทฐิชา หอมสร้อย ภ 34151 สมาชิก APOPA รพ.อุตรดิตถ์ Online สมบูรณ์ CS
88 ภญ.รัตติยา วีระนิตินันท์ ภ.15195 บุคคลทั่วไป รพ.พระปกเกล้า Online สมบูรณ์ CS
89 ภก.ชัยณรงค์ เบ้ารักษา 8398 สมาชิก APOPA รพ.อุดรธานี Onsite สมบูรณ์ CS
90 ภก.ชนนันท์ คงบุตร ภ.38681 บุคคลทั่วไป รพ.พญาไท 2 Online สมบูรณ์ CS
91 ภญ.นิรชา สาระกูล ภ.25675 บุคคลทั่วไป รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Onsite สมบูรณ์ CS
92 นายพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ 25940 สมาชิก APOPA คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา Onsite สมบูรณ์ TF
93 ภญ.มินตรา มีบุญล้ำ 36796 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี​ Online สมบูรณ์ TF
94 ภญ.ธนิดา ศรีธัญรัตน์ 16757 สมาชิก APOPA รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (Novartis) Online สมบูรณ์ QB
95 ภก.ชัชรินทร์ แสงผะกาย ภ.16236 สมาชิก APOPA บริษัท แอนโธรทีเอกซ์ จำกัด Onsite สมบูรณ์ CS
96 ภญ.อมรรัตน์ แก้วอนุสนธิ์ ภ.34622 สมาชิก APOPA บริษัท แอนโธรทีเอกซ์ จำกัด Onsite สมบูรณ์ CS
97 ภญ.ภญ. ศรินธรณ์ อุทัยธวัช อุทัยธวัช 32868 บุคคลทั่วไป ร.พ. ท่าปลา Online สมบูรณ์ TF
98 ภญ.นวพร เทพารส 41544 บุคคลทั่วไป สปสช Online สมบูรณ์ TF
99 นางสาววลัยรัตน์ วงศ์เพ็ญทักษ์ 15759 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Online สมบูรณ์ TF
100 ภญ.ธัญญา อินพรหม ภ.34180 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค Onsite สมบูรณ์ TF
101 ภญ.วัลภา เลาหะวลีสันติ์ ภ. 27096 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Onsite สมบูรณ์ CS
102 ภญ.ศศิพร ชัย​วิชิต ภ.16464 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลกรุงเทพ Onsite สมบูรณ์ CS
103 ภญ.จันทิมา อ่อนทองหลาง ภ.18837 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี Onsite สมบูรณ์ CS
104 ภญ.ธารทิพย์ คงคาทอง ภ.11472 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลตำรวจ Onsite สมบูรณ์ CS
105 ภก.โชคชัย ล้อมทอง ภ.23840 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลขอนแก่น Onsite สมบูรณ์ CS
106 ภก.ณัฐชนน สถาปนพิทักษ์กิจ ภ.35570 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลศิริราช Onsite สมบูรณ์ QB
107 ภญ.ชลลดา รัตนธราธร ภ.29297 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลศิริราช Onsite สมบูรณ์ QB
108 ภญ.อุทัยรัตน์ มีอุดมพงศ์ ภ.34218 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลศิริราช Onsite สมบูรณ์ QB
109 ภก.วรากร ไทยลำภู ภ.40424 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี Onsite สมบูรณ์ QB
110 ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ ภ.5523 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลศิริราช Onsite สมบูรณ์ QB
111 ภญ.ชนินันท์ เกตุแก้ว ภ.14490 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Onsite สมบูรณ์ CS
112 ภญ.จิตติมา อังสุพานิช ภ.11703 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลหาดใหญ่ Onsite สมบูรณ์ CS
113 ภก.นพคุณ บุศยพันธุ์ ภ.12214 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง Onsite สมบูรณ์ CS
114 ภญ.สุธิมา ยอดศรี ภ.38658 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Online สมบูรณ์ CS
115 ภญ.วริษฐา อรรถพร ภ.24507 บุคคลทั่วไป รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Online สมบูรณ์ TF
116 ภก.รชตะ ปารดี 14732 บุคคลทั่วไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Online สมบูรณ์ QB
117 ภญ.ชญานิศ ช่อไชยกุล 42244 บุคคลทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์ Online สมบูรณ์ QB
118 ภญ.นภรรณพ บุญถนอม 15552 สมาชิก APOPA รพ.ราชวิถี Online สมบูรณ์ CS
119 ภญ.ติรรินทร์ สุรนัคครินทร์ 39097 บุคคลทั่วไป รพ.กรุงเทพดุสิตเวชการ Online สมบูรณ์ CS
120 ภญ.เชษฐ์สุดา ขวานคร 25711 บุคคลทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า Online สมบูรณ์ CS
121 ภญ.วิชชุดา ขวัญเมือง 33705 บุคคลทั่วไป รพ.ราชบุรี Online สมบูรณ์ CS
122 ภก.นิชาภา กิตติพนังกุล 42262 บุคคลทั่วไป รพ.ราชบุรี Online สมบูรณ์ CS
123 ภก.พีนริศ ปินตา 45833 บุคคลทั่วไป รพ.ชลบุรี Online สมบูรณ์ CS
124 ภญ.ชวิศา ชื่นชมน้อย 42145 บุคคลทั่วไป รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ Online สมบูรณ์ CS
125 ภก.อนุกูล ล่ามคำ 276209 สมาชิก APOPA รพ.นครพิงค์ Online สมบูรณ์ CS
126 ภก.ธรรศ รัตนมาลานุกูล ภ.43652 บุคคลทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เลิดสิน Onsite สมบูรณ์ TF
127 ภกภิฬพัฒน์ จุติสงขลา ภ.44169 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี Online สมบูรณ์ QB
128 ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ 8190 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลอุดร Onsite สมบูรณ์ CS
129 ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง 7845 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต Onsite สมบูรณ์ CS
130 ผศ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว 20821 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ มหาาวิทยาลัยอุบลราชธานี Onsite สมบูรณ์ CS
131 ภญ.อมรรัตน์ วิจิตรลีลา 7757 สมาชิก APOPA สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ Onsite สมบูรณ์ CS
132 ภญ.ชุติมา หวังจิตต์ 30041 บุคคลทั่วไป BJC Online สมบูรณ์ QB
133 ภญ.วรรณิดา ทองสุข 40936 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Online สมบูรณ์ TF
134 ภก.ฐานทัพ ศรมณี 43496 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ Online รอการชำระเงิน
135 ภญ.จารวีกร เสริมรัมย์ 43259 บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ Online สมบูรณ์ TF
136 ภก.ทัศพร ทองเรือง 26195 บุคคลทั่วไป รพ.นครปฐม Online สมบูรณ์ TF
137 ภก.อนุชิต สินธ์ศิริมานะ 20744 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ Online สมบูรณ์ QB
138 ภญ.กนกพร สุนทรภักดิ์ 36811 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Online สมบูรณ์ TF
139 ภญ.ดนิตาอร กีรติชัยธร 15852 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ Onsite สมบูรณ์ CS
140 ภญ.จินตนา ตั้งสิชฌนกุล 9585 บุคคลทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น Onsite สมบูรณ์ CS
141 ภญ.กนกกาญจน์ เต็งเจริญ 44028 บุคคลทั่วไป โรงยาบาลธรรมศาสตร์ Online สมบูรณ์ CS
142 ภญ.เกศรินทร์ เวชพฤกษ์ษ 19916 บุคคลทั่วไป Viatris Onsite สมบูรณ์ CS
143 ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ 20079 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ Onsite สมบูรณ์ CS
144 ภญ.จารุกมล คันธวงค์ ภ 29584 สมาชิก APOPA โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Onsite สมบูรณ์ CS
145 ภญ.ธิดารัตน์ จงสมจิตต์ 11197 บุคคลทั่วไป Novartis Onsite สมบูรณ์ CS
146 ภญ.ภัสรา อรุณสมสิริ 13786 บุคคลทั่วไป Viatris Onsite สมบูรณ์ CS
147 ภญ.ณมน คงแก้ว 13850 บุคคลทั่วไป Novartis Onsite สมบูรณ์ CS
148 ภก.จีระศักดิ์ พิศิฏฐศักดิ์ 7345 บุคคลทั่วไป Viatris Onsite สมบูรณ์ CS
149 ภกตรัย ธารพานิช 23317 สมาชิก APOPA คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Onsite สมบูรณ์ CS
150 ภญ.พนิดา จันต๊ะอินทร์ 34497 บุคคลทั่วไป บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด Online สมบูรณ์ TF
151 ภก.สมศักดิ์ สีธงชัยรุ่งโรจน์ 22130 บุคคลทั่วไป แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล Online สมบูรณ์ QB
แสดงข้อมูลการประชุม ลงชื่อเข้าใช้