วัตถุประสงค์

1. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็ง โดยจะจัดให้มีการประชุมวิชาการ การให้ข้อมูลข่าวสารในรูปจุลสาสน์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรสำหรับเภสัชกร

2. จัดให้เภสัชกรมีบทบาทในการส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็ง

3. จัดให้มีมาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทำลายยาเคมีบำบัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

4. พัฒนามาตรฐานในการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับ และมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยืนยัน โดยมีการนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาช่วยในการประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ผลการรักษาเป็นที่พอใจ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโดยรวม

5. ให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา โดยอาศัยสื่อทางอินเตอร์เน็ต การสัมนา และสื่อสิ่งพิมพ์

6. จัดให้มีทุนวิจัยสำหรับเภสัชกรในการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และการรักษาเพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วยมะเร็ง

7. เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย และบุคคลที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ จุลสาส์น หรืออาจจัดให้มีการสนทนากับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสำหรับเภสัชกร และบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบำบัด เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่พึงพอใจ และลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาการใช้ยา

8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น the American Society of Clinical Oncology (ASCO) และ International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) เพื่อพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2551 โดยให้ทุน staff ไปเข้าร่วม train ในต่างประเทศ อาทิ Chicago, Denver, Brisbane และกลับมาจัด conference เองในเมืองไทย

9. เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการใช้ยารักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย