1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด

2. ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาในกลุ่ม EGFR-TKIs

3. ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาในกลุ่ม ALK Inhibitors

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ขอบขอบคุณ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำวิดีโอมาในครั้งนี้