ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขใบประกอบวิชาชีพ ประเภทผู้เข้าร่วม สังกัด Meeting type สถานะการลงทะเบียน
1 ภก.ตรัย ธารพานิช ภ.23317 สมาชิก APOPA (Onsite) คณะเภสัชศาสต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Onsite รอการชำระเงิน
2 ผศ.สุธาร จันทะวงศ์ 19347 สมาชิก APOPA (Onsite) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Onsite รอการชำระเงิน
3 ภกจักรพันธ์ อยู่ดี 29799 สมาชิก APOPA (Online) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online รอการชำระเงิน
4 นางสาวสาวิตรี เกตุเอม 13806 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ Online สมบูรณ์ TF
5 ภญ.กนกวรรณ สินธบุญ ภ.30361 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) โรงพยาบาลนครพิงค์ Onsite สมบูรณ์ TF
6 ภญ.ภิญญดา นฤบุญญฤทธิ์ ภ12137 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลสรรพยา Online สมบูรณ์ TF
7 นายมานิตย์ แซ่เตียว 20821 สมาชิก APOPA (Onsite) คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Onsite รอการชำระเงิน
8 ภญ.ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ 26009 สมาชิก APOPA (Online) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ Online รอการชำระเงิน
9 นางปัญจักษร พรมจักร์ ภ16031 สมาชิก APOPA (Online) รพ.ชุมแพ Online สมบูรณ์ TF
10 ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 39119 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Onsite รอการชำระเงิน
11 นายชัชนินทร์ อจลานนท์ 34576 สมาชิก APOPA (Onsite) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Onsite รอการชำระเงิน
12 ภญ.ธราญา พันธุ์คุ้มเก่า 27276 สมาชิก APOPA (Online) รพ.วานรนิวาส Online สมบูรณ์ TF
13 นางสาววินิดา วงษ์วิชา 20834 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลชุมแพ Online สมบูรณ์ TF
14 ภญ.แสงระวี บุญมา 28733 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.บ้านหมี่ Onsite สมบูรณ์ TF
15 ภญ.วรัญญา โชตินิสากรณ์ 33296 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.บ้านหมี่ Onsite สมบูรณ์ TF
16 ภก.พีนริศ ปินตา 45833 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลชลบุรี Online สมบูรณ์ TF
17 นายชัยณรงค์ เบ้ารักษา 8398 สมาชิก APOPA (Onsite) โรงพยาบาลอุดรธานี Onsite รอการชำระเงิน
18 ภญ.ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ 26009 สมาชิก APOPA (Online) คณะเภสัชศษสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ Online สมบูรณ์ TF
19 ภญ.ภัทรภร กนกปราน 31720 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Online รอการชำระเงิน
20 ภญ.กรพรรณ ไทยศิริ 39488 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลปากช่องนานา Online สมบูรณ์ TF
21 ภญ.แพรวรุ่ง ธนศรีวนิชชัย 35287 สมาชิก APOPA (Onsite) โรงพยาบาลอุดรธานี Onsite สมบูรณ์ TF
22 นายชัยณรงค์ เบ้ารักษา 8398 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) โรงพยาบาลอุดรธานี Onsite สมบูรณ์ TF
23 ภญ.วันทิวา อินเจริญ 40446 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า Online สมบูรณ์ TF
24 ภญ.สุคนธิยา อมรโรจน์วรวุฒิ 26476 สมาชิก APOPA (Online) รพ.กันทรลักษ์ Online สมบูรณ์ TF
25 ภญ.ธัญรัศม์ ทองล้น ภ.33229 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ Online สมบูรณ์ TF
26 ภก.สหรัฐ บุญศักดิ์ 43002 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลกันทรลักษ์ Online สมบูรณ์ TF
27 ภญ.รุ่งรวิน อนุนิมิตรานนท์ 37393 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Online รอการชำระเงิน
28 ภญ.รุ่งรวิน อนุนิมิตรานนท์ 37393 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Online สมบูรณ์ TF
29 ภก.แทนไท สุกเหลือง ภ.35703 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Onsite สมบูรณ์ TF
30 ภก.ธีระพงษ์ นามปวน 14943 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Online) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ Online สมบูรณ์ TF
31 ภญ.ธิติมา เกตุเกลี้ยง ภ.34030 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลชุมแพ Online สมบูรณ์ TF
32 ร.อ.ภก.ณัฐดนัย จันทัน ภ.22599 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Online) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ Online สมบูรณ์ TF
33 ภก.พิตรพิบูล ทองนพเก้า 46757 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) โรงพยาบาลประทาย Onsite สมบูรณ์ TF
34 นางสาวกรวรรณ ไวทยะโชติ 44836 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลไทยนครินทร์ Online สมบูรณ์ TF
35 ภญ.ดรณีรัตน์ ช่างรัมย์ 45971 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลชลบุรี Online สมบูรณ์ TF
36 ภญ.ชัญญาภา สาแก้ว ภ45927 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลชลบุรี Online สมบูรณ์ TF
37 รศ สุภัสร์ สุบงกช 10411 สมาชิก APOPA (Onsite) คณะเภสัชศาสตร์ ม ขอนแก่น Onsite รอการชำระเงิน
38 นางสาวภัทรภร ตะนอพรม 31720 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Online สมบูรณ์ TF
39 นางสาวเพ็ญนภา อ่วมป่วน 36099 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลไทยนครินทร์ Online สมบูรณ์ TF
40 ภก.โชติภณ สำเภานนท์ 27633 สมาชิก APOPA (Onsite) โรงพยาบาลแพร่ Onsite สมบูรณ์ TF
41 ภญ.สิญาภรณ์ วงศ์คร้าย 15221 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลกำแพงเพชร Online สมบูรณ์ TF
42 ภญ.วัฒนนิตย์ สุขโข 15760 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลกำแพงเพชร Online สมบูรณ์ TF
43 ภญ.สุทธิวัลย์ มุสิกะปาน 14661 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลกำแพงเพชร Online สมบูรณ์ TF
44 นายจิรายุ เผือกพันธ์ 36871 สมาชิก APOPA (Onsite) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Onsite รอการชำระเงิน
45 ภญ ปฐมาภรณ์ ครุฑเครือ 22423 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง Online รอการชำระเงิน
46 ภญ.ชญานาถ พงศ์สถาบดี 46489 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Online สมบูรณ์ TF
47 นางโสธรา อนุกูลประชา ภ.22805 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลไทยเจริญ Online รอการชำระเงิน
48 ภญ.ณัฐิยา ยงประพัฒน์ 22330 สมาชิก APOPA (Online) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Online สมบูรณ์ TF
49 นางสาวเปมิษา วัชรนันทวิศาล 31471 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) รพ. สุโขทัย Online สมบูรณ์ TF
50 นางจิตประภา กุลธนวิภาส ภ.18171 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง Onsite รอการชำระเงิน
51 ภก.ศิวะพร อรไทวรรณ ภ.44173 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Online รอการชำระเงิน
52 ภก.ศิวะพร อรไทวรรณ ภ.44173 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Online สมบูรณ์ TF
53 นางสาววัฒติกา โชติรัตน์ โชติรัตน์ 21682 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Online) รพ.หาดใหญ่ Online สมบูรณ์ TF
54 ภก.บรรณวิชญ์ สภาพทรัพย์ 45132 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Online) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Online สมบูรณ์ TF
55 ภญ.ชลลดา รัตนธราธร 29297 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) โรงพยาบาลศิริราช Onsite รอการชำระเงิน
56 ภญโชติกานต์ อุ่นโรจน์ 38468 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) โรงพยายาบขอนแก่น Onsite รอการชำระเงิน
57 ภญ.ศิริภา ชื่นตระกูล 28777 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Onsite รอการชำระเงิน
58 ภญกาญจนา บุญสูตร 28975 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) โรงพยาบาลมหาสารคาม Onsite รอการชำระเงิน
59 นายกิรติ เก่งกล้า 30888 เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Onsite) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Onsite รอการชำระเงิน
60 นางสาวธนาภา คุณากรสมสิริ 40539 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) โรงพยาบาลลำทะเมนชัย Onsite รอการชำระเงิน
61 ภญ.นงลักษณ์ มาลานุสรณ์ ภ22553 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Online) โรงพยาบาลหาดใหญ่ Onsite รอการชำระเงิน
62 ภญ.ปาระวีย์ เวทยานนท์ 38575 เภสัชกร และ ผู้สนใจทั่วไป (Onsite) กระทรวงสาธารณสุข Onsite รอการชำระเงิน
แสดงข้อมูลการประชุม ลงชื่อเข้าใช้