ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขใบประกอบวิชาชีพ ประเภทผู้เข้าร่วม สังกัด Meeting type สถานะการลงทะเบียน
1 นายชัยณรงค์ เบ้ารักษา 8398 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) โรงพยาบาลอุดรธานี Online สมบูรณ์ TF
2 ภญ.วลัยรัตน์ วงศ์เพ็ญทักษ์ ภ.15759 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก Online สมบูรณ์ TF
3 ร.อ.ภก.ณัฐดนัย จันทัน 22599 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) โรงพยาบาลวารินชำราบ Online สมบูรณ์ TF
4 ภญ.วัฒติกา โชติรัตน์ 21682 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) รพ.หาดใหญ่ Online สมบูรณ์ TF
5 ภญ.สริญญา รินทราช ภ.23261 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) รพ.สกลนคร Online สมบูรณ์ TF
6 นางสาวจันทร​เลขา​ จำปา​หอม 23083​ เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) โรงพยาบาล​อุดรธานี​ Online สมบูรณ์ TF
7 ภญ.ณัฐิยา ยงประพัฒน์ 22330 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Online สมบูรณ์ TF
8 ภญ.ตรงฤทัย นาถธีระพงษ์ 23434 เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข Online สมบูรณ์ TF
แสดงข้อมูลการประชุม ลงชื่อเข้าใช้