เปิดให้สมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุน เพื่อเข้าร่วมโครงการ 2nd J-TOP ที่ประเทศญี่ปุ่น ทุนละ จำนวน 2 ทุน

CALL FOR APPLICATION!!!
สมาคมเภสัชกรมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก ได้เปิดให้สมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2nd J-TOP ที่ประเทศญี่ปุ่น ทุนละ จำนวน 2 ทุน
รายละเอียดทุน
ㆍ ค่าเดินทาง 25,000 บาท/คน
ㆍค่าที่พัก 3,000 บาท/วัน/คน
ㆍค่าลงทะเบียน 7,000 บาท/วัน/คน
ผู้ที่มีสิทธิสมัครขอรับทุน: เภสัชกรที่เป็นสมาชิก APOPA
ขั้นตอนรับสมัคร
ㆍกรอกใบสมัครทุน และ ส่งรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 2 หัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 1 หน้า A4
ㆍหัวข้อ "My Dream (Vision): What would I like to become in 5 years, 10 years" * หัวข้อ "Introduce about your career "
ㆍส่งมาที่ apopathai@apopathai.org หรือ trai.t@pharm.chula.ac.th
ㆍภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2566
ㆍเภสัชกรที่ผ่านการคัดเลือกสมาคม APOPA จะนัดสัมภาษณ์ต่อไป

Download ใบสมัครการขอรับทุนได้ที่

https://chula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trai_t_chula_ac_th/EjcyAZpDWrhEhgCkTk-vpbIBCWgKI0-adHMA5PftHf6z5g?e=bDWgv7

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"