โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน  National Service Plan Policy

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 4 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2567
  • ประเภทการประชุม online and onsite
  • ปี 2567
  • วันที่ประกาศ 18 ม.ค. 2567
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง
วันที่ 3 เมษายน 2567
สมาชิก APOPA (Onsite) 2000 2500
สมาชิก APOPA (Online) 1000 1500
เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป (Onsite) 2500 3000
เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป (Online) 1500 2000
เภสัชกรผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง โลหิตวิทยาฯ (Onsite) 2500 3000
เภสัชกรผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง โลหิตวิทยาฯ (Online) 1500 2000

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม