โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก (ประเทศไทย)

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 6 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567
  • ประเภทการประชุม online and onsite
  • ปี 2567
  • วันที่ประกาศ 1 ก.พ. 2567
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2567
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
สมาชิก APOPA (Onsite) 4000 4500
สมาชิก APOPA (Online) 1500 2000
บุคคลทั่วไป (Onsite) 4500 5000
บุคคลทั่วไป (Online) 2000 2500
นิสิต นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน 0 0

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม