การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง หัวข้อ

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 17 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565
  • ประเภทการประชุม online
  • ปี 2565
  • วันที่ประกาศ 4 ม.ค. 2565
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง
วันที่ 16 มีนาคม 2565
เภสัชกร (สมาชิกสมาคม APOPA/ผ่านการฝึกอบรมฯ มข.) 1000 1500
เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** 1500 2000
บุคคลทั่วไป 1500 2000

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม