ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 เรื่อง “Disruptive Innovation in Cancer Care”

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
  • ประเภทการประชุม online and onsite
  • ปี 2565
  • วันที่ประกาศ 4 ม.ค. 2565
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2565
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 11 กันยายน 2565 ถึง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
บุคคลทั่วไป 3500 4000
เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมฯ มข. และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิต)** 3500 4000
สมาชิก APOPA 3000 3500

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม